V četrtek, 9. marca 2023, je v Knjižnici Globus in na daljavo preko aplikacije Zoom potekala redna letna seja občnega zbora Društva bibliotekarjev Gorenjske za leto 2022. Na začetku, ob 18. uri, je predsednica društva Maja Lesar pozdravila in nagovorila navzoče člane, nakar se je določilo delovno predsedstvo in verifikacijsko komisijo. Ta je ugotovila, da zbor ob pričetku ni bil sklepčen, zato je sledil 15-minutni premor, med katerimi je Melita Ambrožič predstavila utrinke s strokovne ekskurzije DBG na Dunaj, ki je bila izvedena v letu 2022.

Po premoru je občni zbor potrdil predlagani dnevni red in Zapisnik občnega zbora za leto 2021. Sledila so poročila o delu društva za leto 2022: vsebinsko in finančno poročilo predsednice Maje Lesar, poročilo Nadzornega odbora, ki ga je podal Marko Rauch, in poročilo Častnega razsodišča, ki ga je podala Ines Jenšterle. V nadaljevanju je občni zbor soglasno sprejel sklep, da se višina članarine za leti 2024 in 2025 dvigne in znaša za zaposlene 28 €, za upokojence, študente in brezposelne pa 20 €, potrdil pa je tudi Načrt dela za leto 2023.

Sledil je najslovesnejši del seje: Predsednica Maja Lesar je Martini Klemenčič in Klemenu Humerca izročila priznanji za dolgoletno prostovoljno, prizadevno in požrtvovalno delo v DBG, za častno članico društva pa je razglasila Mileno Enci. Vsem trem iskreno čestitamo.

Pod točko razno je predsednica delovnega predsedstva člane seznanila, da bo Občni zbor ZBDS letos v maju v Novi Gorici in da bodo člani nalepke za plačano članarino prejeli po pošti ali po delegatih po posameznih knjižnicah. Vesna Rogl je predstavila delne rezultate ankete o zadovoljstvu članov z delovanjem društva, ki jo je pripravil IO DBG.

Redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske se je zaključil ob 19.30.