Vabimo vas na redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske v mandatnem obdobju
2018 – 2022, ki bo
v četrtek, 7. marca 2019, ob 15.30 uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj,
prvo nadstropje, Gregorčičeva ul. 1, Kranj.


Seja Občnega zbora je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh
članov. Če ob predvidenem začetku seja Občnega zbora ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za
petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je seja Občnega zbora sklepčna, če se ugotovi, da so bili
vabljeni vsi člani in je navzočih najmanj desetina vseh članov. (10. člen Poslovnik o delu občnega
zbora, kandidacijskem postopku in volitvah organov Društva bibliotekarjev Gorenjske).


Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti
4. Vtisi z obiska The New York Public Library, mag. Helena Krampl Nikač
5. Potrditev dnevnega reda občnega zbora
6. Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2017
7. Poročilo o delu DBG za leto 2018
8. Finančno poročilo DBG za leto 2018
9. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018
10. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2018
11. Načrt dela DBG za leti 2019-2020
12. Razno


Vljudno vabljeni!

mag. Helena Krampl Nikač
Predsednica Društva bibliotekarjev Gorenjske